Witamy!
 
Hoinka.pl to projekt edukacyjny z zakresu medycyny ratunkowej ukierunkowany na Kursy Pierwszej Pomocy. 
Biorą w nim udział najlepiej wykwalifikowani ratownicy medyczni i specjalici pierwszej pomocy. 
Ich celem szkolenie, propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i zmiana podejścia ludzi do zagadnie pierwszej pomocy. Oferujemy najnowsze osągnięcia z zakresu ratownictwa oraz medycyny ratunkowej. Naszą misją jest ochrona życia.123
Czytaj
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Główny cel kształcenia:Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem "Państwowe Ratownictwo Medyczne" do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Czas trwania kursu:Kurs trwa co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych.

 

Sposób sprawdzania efektów nauczania:
 1. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu.
 2. Tytuł RATOWNIKA może uzyskać osoba zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, pełniąca w nich służbę lub będąca ich członkiem oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.
 3. Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.
 4. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 5. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

 

Treści nauczania i umiejętności wynikowe:
 1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 16. Zajęcia do dyspozycji prowadzących


© Copyright Hoinka.pl 2013 Start|Szkolenia|Terminy|Kadra|Galeria|Kontakt